Všeobecné obchodné podmienky

Spoločnosť P E R E X, a. s., so sídlom na adrese Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 00685313, DIČ: 2020459144, IČ DPH: SK2020459144, IBAN: SK13 1100 0000 0026 2804 1640, SWIFT: TATRSKBX, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa, č. vl. 62/B (ďalej len "Prevádzkovateľ"), je prevádzkovateľom internetových služieb poskytujúcich vyhľadávanie tovaru z internetových obchodov Parada.sk ("ďalej len Služba") a nástroje pre jednotnú správu tovaru z internetových obchodov (ďalej len "Moja Paráda") dostupné na adrese (URL) parada.sk. Prevádzkovateľ ďalej poskytuje vyhľadávanie tovaru z internetových obchodov na partnerských weboch a príbuzné služby.

"Obchodník" je každý Registrovaný používateľ, ktorý pomocou Moja Paráda zaregistroval aspoň jeden internetový obchod.

"Zapojený obchod" znamená internetový obchod prevádzkovaný niektorým z "Obchodníkov" a ním aj zaregistrovaný pomocou on-line formulára - Pridajte svoj e-shop.

“Ponuka” znamená ponuky tovarov uverejňované Obchodníkom na Portáli parada.sk

Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej tiež ako „VZP“) sú záväzné pre všetky Ponuky na Portáli parada.sk, vzťahujú sa na Platené služby aj na Neplatené služby, na Ochodníkov alebo zapojený obchod a upravujú všetky vzťahy medzi Prevádzkovateľom na jednej strane a obchodníkom alebo zapojeným obchodnom na strane druhej, predmetom ktorých je využívanie Online služieb na Portáli parada.sk.

Registráciou do systému Prevádzkovateľa Obchodník vyslovuje súhlas s týmito podmienkami. V prípade, že Obchodník s podmienkami alebo niektorou z častí týchto podmienok nesúhlasí, registrácia sa nesmie vykonať a Obchodník nemá právo na využívanie služieb Prevádzkovateľa.

Popis služby

Prevádzkovateľ ponúka používateľom možnosť vyhľadať a vybrať si tovar zo Zapojených obchodov, ktoré sú registrované prostredníctvom Moja Paráda a pravidelne aktualizujú svoj ponúkaný tovar. Prevádzkovateľ ponúka Obchodníkom možnosť bezplatnej registrácie do systému Moja Paráda.

Prevádzkovateľ poskytuje na Portáli parada.sk nasledovné Online služby:

 • prehliadanie Ponúk
 • vkladanie a zverejňovanie Ponúk
 • preklik na zverejňované Ponuky

Prehliadanie obsahu Portálu parada.sk, t.j. služba Prehliadanie Ponúk je prístupná všetkým Užívateľom Portálu parada.sk bezplatne a bez obmedzenia.

Zverejňovaniu Ponúk na Portáli parada.sk predchádza registrácia partnera.

Registrácia Obchodníka

Do systému Moja Paráda sa môže bezplatne zaregistrovať každý Obchodník prostredníctvom vyplnenia registračného formulára, splňujúci tieto požiadavky:

 • Prevádzkuje minimálne jeden internetový obchod.
 • Internetový obchod nie je v systéme Moja Paráda zatiaľ registrovaný alebo nebol zo systému Moja Paráda odstránený pre porušenie VZP príslušným Obchodníkom.
 • Internetový obchod má aktívne WWW stránky, na ktorých používateľom ponúka tovar alebo služby k nákupu. Na internetových stránkach obchodu musí byť Obchodník uvedený ako prevádzkovateľ internetového obchodu, ako aj adresa, telefónne číslo, IČO alebo presný názov, podľa ktorého je možné jednoznačne vyhľadať IČO prevádzkovateľa v Obchodnom registri a tiež náležitosti vyžadované právnymi predpismi.
 • Obchodník je schopný a ochotný dodávať pravidelne aktualizované informácie o tovare v požadovanom formáte pomocou pravidelne aktualizovaného exportného súboru XML v požadovanom formáte (ďalej len XML FEED), ktorý je obvykle generovaný automaticky z databázy obchodu a nepretržite k dispozícií on-line na spracovanie Prevádzkovateľom (viď. ďalej Špecifikácia XML).
 • V prípade, že Obchodník pod jedným IČOm prevádzkuje viac internetových obchodov, môže do systému Moja Paráda registrovať aj viac internetových obchodov za predpokladu, že majú samostatné domény 2. a 3. rádu a neponúkajú vo väčšej miere rovnaký tovar a za rovnaké podmienky.
 • Pri registrácii sa Obchodník zaväzuje v registračnom formulári uviesť pravdivé informácie a neustále ich udržiavať aktuálne. V opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorú porušením tejto povinnosti spôsobí Prevádzkovateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe. O zmene registračných údajov sa Obchodník zaväzuje upovedomiť Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu, tým spôsobom, že si po prihlásení do klientskej zóny zaktualizuje príslušné údaje na svojom klientskom konte.
 • Po registrácii obdrží Obchodník na emailovú adresu, ktorú uvedie v registračnom formulári konfirmačnú správu od administrátora Portálu parada.sk o úspešnej registrácii. Obchodník, ktorý sa na Portáli parada.sk úspešne zaregistroval, sa na Portáli parada.sk pri každom prístupe prihlási uvedením svojho prihlasovacieho mena (emailovej adresy) a prístupového hesla.
 • Obchodník sa po registrácii zaväzuje dodržiavať tieto VZP a nevkladať na Portál parada.sk neúplné Ponuky a nepravdivé Ponuky, ako ani Ponuky iných subjektov podnikajúcich v obdobnej alebo identickej oblasti, t.j. ponuky iného konkurenčného portálu porovnávajúceho ceny.
 • V prípade, že Obchodník poruší pravidlá používania služieb Portálu parada.sk, je Prevádzkovateľ oprávnený odstrániť všetky ponuky takého Obchodníka z Portálu parada.sk a zrušiť jeho registráciu.
 • Obchodník musí na požiadanie Prevádzkovateľa poskytnúť chýbajúce údaje potrebné k registrácii alebo fakturácii.

Základné podmienky XML FEEDu

Produkty označené v XML FEEDe musia byť dostupné v internetovom obchode, jednotlivé produkty musia byť uvedené len raz na samostatných odkazoch s unikátnou URL adresou, kde je možné nájsť informácie o cene tovaru a tovar si kúpiť.

Informácie o tovare musia byť pravdivé a aktuálne a musia sa týkať výhradne samotného tovaru, nie propagácie obchodu.

Celková cena tovaru v XML formáte musí byť uvedená v eurách a musí byť pre zákazníka konečná, tzn. vrátane všetkých autorských, recyklačných a ďalších poplatkov, so správne uvedenou výškou DPH. V celkovej cene nemusí byť zahrnuté iba poštovné, dopravné a balné.

Produkty označené v XML FEEDu musia byť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

XML feed musí obsahovať len produkty, ktoré je Obchodník schopný dodať a pozná aspoň približnú dobu dodania. Produkty, o ktorých nemá informáciu o možnosti prijatia na sklad, sa nesmú vo feede nachádzať.

Informácie o dostupnosti musia byť uvedené pravdivo. V opačnom prípade si prevádzkovateľ vyhradzuje právo zablokovať Zapojený obchod do doby nápravy.

Podrobné technické a obsahové podmienky XML FEEDu sú na adrese parada.sk/stranka/xmlfeedy.html (ďalej len "Špecifikácia XML")

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podmienky XML FEEDu ľubovoľne meniť a aktualizované podmienky vystaviť v Špecifikácii XML

Práva a povinnosti Obchodníka

Obchodník spĺňajúci všetky vyššie uvedené kritériá má prístup do administračného rozhrania systému Moja Paráda (parada.sk/klientskazona), kde môže upravovať údaje, ktoré vyplnil pri registrácii.

Obchodník sa zaväzuje splniť všetky podmienky uvedené v odstavci Základné podmienky XML FEEDu a v Špecifikácii XML.

Obchodník sa zaväzuje dodávať len obsah, ktorý je v súlade so zákonom a nezasahuje do práv Prevádzkovateľa alebo tretích strán. Dodaním obsahu do systému Služby prostredníctvom XML Feedu Obchodník výslovne prehlasuje, že je oprávneným vykonávateľom autorských práv k fotografiám, prípadne k ďalším dátam, ktoré sa môžu považovať za autorské diela (ďalej len "fotografie a dáta"), uvedeným v rámci informácií o tovaroch a umiestneným na stránkach Služby, a že je oprávnený tieto fotografie a dáta ďalej sprístupňovať verejnosti sám aj prostredníctvom Služby. Vložením fotografií a dát do systému udeľuje Obchodník Prevádzkovateľovi právo tieto fotografie a dáta sprístupniť verejnosti prostredníctvom stránok Systému a udeliť toto právo tretej osobe. Prevádzkovateľ nezodpovedá za porušenie autorských práv k fotografiám, umiestnených na stránkach Služby, zo strany Obchodníka.

Obchodník je povinný zdržať sa hodnotenia Zapojených obchodov a to vrátane konkurenčných, vlastných alebo spriaznených. Hodnotením je myslené akékoľvek hodnotenie v systéme.

Obchodník má právo kedykoľvek ukončiť poskytovanie informácií prostredníctvom XML FEEDu bez predchádzajúceho informovania Prevádzkovateľa.

Obchodník je povinný udržovať aktuálne kontaktné údaje na komunikáciu s Prevádzkovateľom.

Obchodník má právo reagovať na slovné hodnotenie pochádzajúce zo systému a táto reakcia bude zobrazená u hodnotenia, ku ktorému sa vzťahuje.

Obchodník sa zaväzuje dodržovať tiež Podmienky používania, ktoré sa vzťahujú na každého návštevníka Služby.

Obchodník môže svoju/e Ponuku/Ponuky meniť, resp. aktualizovať.

Obchodník sa zaväzuje používať Online Služby na parada.sk v súlade s podmienkami stanovenými týmito VZP.

Obchodník sa zaväzuje, že nebude využívať Portál parada.sk na žiadne konanie, ktoré je v rozpore s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a že vyvinie maximálne úsilie na to, aby ním zverejnené Ponuky boli pravdivé a aktuálne. V prípade akýchkoľvek zmien oproti pôvodnému stavu sa Obchodník zaväzuje dotknutú Ponuku bez zbytočného odkladu aktualizovať. Obchodník nahradí Prevádzkovateľovi akúkoľvek škodu, ktorá vznikne jednotlivo alebo spoločne v dôsledku konania Obchodníka, ktoré je nepravdivé a/alebo v rozpore s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Túto škodu je Obchodník povinný nahradiť na základe výzvy Prevádzkovateľa v rozsahu uplatnenom a preukázanom vo výzve Prevádzkovateľa.

V prípade, ak Obchodník zverejní na Portáli parada.sk ponuku s nepravdivými alebo neaktuálnymi údajmi, Prevádzkovateľ vyzve Obchodníka na odstránenie závadného stavu, ktorý tak vznikne v dôsledku porušenia Obchodníkovej povinnosti v zmysle týchto VZP a súčasne mu poskytne lehotu na odstránenie takéhoto stavu v trvaní nie kratšom ako tri (3) pracovné dni. V prípade, ak Obchodník v uvedenej lehote neodstráni Prevadzkovateľ má právo ponuky Obchodníka z portálu parada.sk odstrániť o čom bude Obchodníka notifikáciou informovať.

V prípade uplatnenia si právneho nároku treťou osobou, súvisiaceho s obsahovou stránkou, textovým a grafickým vyobrazením Ponuky Obchodníka, zodpovednosť za porušenie príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, upravujúcich nekalú súťaž, za porušenie autorského práva, ako aj iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov nesie v plnom rozsahu Obchodník.

Výlučne Obchodník zodpovedá za to, že má oprávnenie k používaniu ochranných známok a značiek, ktorých nie je vlastníkom.

Povinnosťou Obchodníka je zabezpečiť primeranú ochranu prístupového mena a hesla do administračného systému Prevádzkovateľa tak, aby sa zamedzilo prístupu k nim neoprávneným osobám. V prípade zneužitia, podozrenia zneužitia, odcudzenia alebo podozrenia odcudzenia hesla musí túto skutočnosť Obchodník bezodkladne nahlásiť Prevádzkovateľovi.

Obchodník zodpovedá za prevádzku svojho konta. Obchodník súhlasí, že:

 • Vo vzťahu k Prevádzkovateľovi je zodpovedný za činy každého, kto použije Obchodníkove užívateľské meno a za obsah, ktorý dodá na zobrazovanie na stránke partnera;
 • bude Prevádzkovateľa informovať vždy, keď sa u niektorého z odkazov na stránku Obchodníka zobrazia chybné stránky alebo nefunkčné spojenie. Obchodník taktiež súhlasí, že všetky kliknutia pri pokuse o prístup počas tejto doby mu budú účtované. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pozastaviť odkazy s nefunkčnými linkami.
 • Obchodník sa zaväzuje, že nebude zverejňovať, propagovať alebo prenášať prostredníctvom služby žiaden nezákonný, znepokojujúci, hanlivý, urážlivý, výhražný, škodlivý, vulgárny, obscénny, rasovo či etnicky nenávistný obsah, ktorý podporuje jednanie vedúce k trestnému činu, občianskej zadlženosti alebo akokoľvek inak porušuje platné zákony alebo nariadenia; alebo akokoľvek inak nevyhovujúci a nežiaduci materiál každého druhu a povahy;
 • Obchodník sa ďalej tiež zaväzuje, že nebude žiadnym spôsobom podsúvať alebo distribuovať súbory, ktoré obsahujú víry, poškodené súbory alebo akýkoľvek podobný software alebo programy, ktoré by mohli poškodiť činnosť počítača niekoho iného;
 • nebude zasahovať alebo nenaruší siete spojené so službami;
 • nebude používať žiadne zariadenia, software alebo program, alebo za pomoci iných prostriedkov sa nebude pokúšať zasahovať a narúšať riadnu prevádzku stránky, služby a/alebo akékoľvek transakcie, ktorú táto stránka ponúka;
 • neurobí nič, čo by spôsobilo nezmyselnú a neprimerane veľkú záťaž infraštruktúre Prevádzkovateľa

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo schváliť a upraviť informácie o Obchodníkovi a Zapojenom obchode poskytnuté Obchodníkom.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo ukončiť akúkoľvek službu alebo časť služby.

Prevádzkovateľ serveru nie je zodpovedný za pravdivosť obsahu poskytovaného v exportnom formáte. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, ktoré by mohli vzniknúť zverejnením Ponuky Obchodníka na Portáli parada.sk. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsahovú ani formálnu stránku zverejňovaných Ponúk, ani za ich pravdivosť a/alebo aktuálnosť.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek právne nároky tretích strán, ktoré vzniknú na základe zverejnenia Ponuky Obchodníkom alebo Zapojeným obchodom zadaných dát prostredníctvom systému Moja Paráda alebo v XML FEEDe. Prevádzkovateľ nezodpovedá za protiprávne konanie, resp. porušenie akýchkoľvek povinností Obchodníka uložených mu relevantnou právnou normou platnou v Slovenskej republike a/alebo akýmkoľvek právnym úkonom zakladajúcim akékoľvek povinnosti pre Obchodníka.

Prevádzkovateľ negarantuje zobrazenie produktov z XML exportu Zapojeného obchodu.

Prevádzkovateľ neposkytne osobné údaje Obchodníka tretej strane bez výslovného súhlasu.

Prevádzkovateľ sa bude snažiť o maximálnu funkčnosť a dostupnosť poskytovanej služby, nezodpovedá za škodu spôsobenú stratou alebo poškodením uložených dát.

Prevádzkovateľ si výslovne vyhradzuje právo odmietnuť zverejniť akékoľvek údaje, pokiaľ:

 • sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, s dobrými mravmi, prípadne ohrozujú verejný poriadok
 • sú spôsobilé privodiť Prevádzkovateľovi či tretím osobám škodu
 • svojím obsahom nezodpovedajú záujmom Prevádzkovateľa
 • ak zverejnením Ponuky dochádza k zavádzaniu Užívateľov,
 • aj v prípade, ak zistí, že svoj záväzok nemôže splniť z dôvodu technických chýb alebo iných nedostatkov Obchodníkom dodaných podkladov na poskytnutie Online služby

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vyradiť Zapojený obchod a produkty a zrušiť registráciu Obchodníka podľa závažnosti príčin vyradenia do vykonania nápravy alebo na dobu neurčitú.

Prevádzkovateľ je oprávnený viesť databázu Zapojených obchodov a používateľských príspevkov hodnotiacich služby týchto Zapojených obchodov. Prevádzkovateľ je oprávnený ponechať v databáze Zapojené obchody a používateľské príspevky aj potom, čo Obchodník prestane posielať ponuky svojho tovaru.

Dáta poskytnuté Obchodníkom môžu byť použité Prevádzkovateľom bez obmedzenia na ľubovoľné zobrazovanie na službách Parada.sk, parada.avizo.sk a partnerských weboch a pre vytváranie štatistík a analýzy o online nakupovaní a to bez časového obmedzenia.

Záujemcovia o registráciu ani Obchodníci nemajú žiadny právny nárok na používanie Služby. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nepovoliť registráciu záujemcovi o používaní Služby, prípadne zrušiť registráciu Obchodníka alebo zapojeného obchodu, a to najmä v prípadoch, kedy záujemca o registráciu alebo Obchodník porušuje povinnosti Obchodníka podľa týchto Obchodných podmienok, prípadne u neho existuje dôvodné podozrenie zo zneužitia Služby, systému služby alebo iných technických prostriedkov za účelom získania neoprávnenej výhody pre Zapojený obchod, spôsobujúce ovplyvnenie informácií poskytovaných verejnosti prostredníctvom služby.

Finančné podmienky

Registrácia a zverejnenie profilu Zapojeného obchodu sú poskytované zadarmo.

Spoplatnené sú odchádzajúce kliknutia do Zapojených obchodov vykonané návštevníkmi Služby a to podľa cenníka platného v dobe poskytnutia uskutočneného kliku umiestneného v danej aktuálnej podobe na parada.sk/cennik

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo spoplatniť ďalšie nadštandardné služby systému, ktorých sa môžu Zapojené obchody dobrovoľne zúčastniť. Cena za takéto naštandardné služby systému je uvedená na parada.sk/cennik. Obchodník objednaním nadštandardnej služby systému vyjadruje svoj súhlas s cenou za tieto nadštandardné služby a zaväzuje sa uhradiť Prevádzkovateľovi odplatu za takto poskytnuté nadštandardné služby.

Pre používanie platených služieb je Obchodník povinný si najskôr predplatiť finančné prostriedky k svojmu používateľskému účtu prostredníctvom Moja Paráda (ďalej len "Kredit"), z ktorých sú potom platené služby odpočítavané.

Povinnosť uhradiť výšku predplateného Kreditu vzniká ihneď okamžikom odsúhlasenia jeho predplatenia Obchodníkom pomocou Moja Paráda. Úhradu je možné zrealizovať prevodom peňazí na účet Prevádzkovateľa alebo vkladom hotovosti na účet Prevádzkovateľa podľa zobrazených fakturačných údajov. Bezprostredne po uhradení sumy na účet Prevádzkovateľa bude Obchodníkovi pripísaný zodpovedajúci predplatený kredit.

Obchodníkovi je automaticky poslaná elektronická výzva k úhrade.

Obchodník má právo na vrátenie nevyčerpaného už zaplateného kreditu a to najneskôr do 3 mesiacov od jeho uhradenia. Po tejto lehote nie je možné kredit vrátiť a je potrebné ho vyčerpať platenými službami.

Záverečné ustanovenia

Veci týmito podmienkami neupravené sa riadia príslušnou právnou úpravou platnou v Slovenskej republike.

Zmluvný vzťah založený medzi Prevádzkovateľom a Obchodníkom sa riadi obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ serveru si vyhradzuje právo podľa potreby tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť, pričom o akejkoľvek zmene bude Obchodník informovaný emailom a/alebo uverejnením oznámenia o zmene VZP na Portáli parada.sk, pričom Obchodník pri vstupe do klientskej zóny Portálu parada.sk potvrdí svoj súhlas s viazanosťou novým znením VZP. VZP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových VZP.

Každé ustanovenie VZP sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, aby bolo účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie VZP bolo podľa platných právnych predpisov nevymožiteľné alebo neplatné, nebude tým dotknutá platnosť alebo vymožiteľnosť ostatných ustanovení VZP, ktoré budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné.

Akékoľvek spory, ktoré vzniknú z právneho vzťahu medzi Obchodníkom alebo Užívateľom na jednej strane a Prevádzkovateľom na druhej strane, ktorý sa riadi týmito VZP, vrátane sporov o ich platnosť, výklad, porušenie alebo zrušenie, budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných strán. V prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto predložené a riešené, pokiaľ sa sporové strany písomne nedohodnú inak, pred rozhodcovským súdom – Bratislavský rozhodcovský súdu zriadený pri CAPITOL LEGAL ARBITRATION, s.r.o., so sídlom v Bratislave. Strany sporového konania sa rozhodnutiu Rozhodcovského súdu podriadia, s tým, že toto rozhodnutie bude pre ne konečné a záväzné.


Tieto zmluvné podmienky vstupujú do platnosti a účinnosti dňa 1.3.2013.

Prevádzkovateľ serveru: P E R E X, a. s.